Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale, og regnes for accepteret ved accepten af Ramuddens tilbud. 

Levering og salgsbetingelser

Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Ramudden, medmindre skriftlig accept foreligger.
 

Tilbud

De opgivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre udgifter. Ramudden kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Ramudden. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Ramudden senest 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ramudden forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Ramudden påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.
 

Ordre

Ordre kan afgives pr. telefon, via vores webshop eller pr. mail, men er kun bindende, når de er accepteret af Ramudden. Ramudden sender en skriftlig ordrebekræftelse. De skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftlig informere Ramudden om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen gælde for denne aftale. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag.
 

Levering / Forsendelse

Levering sker normalt inden for 1-3 hverdage Ab Ramuddens adresse i Gadstrup, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Forsendelsen sker på købers regning og risiko. Dersom Ramudden ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af Ramudden.
 

Leveringstid

Ramudden er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. Leveringstiden vil i sådanne tilfælde kunne udskydes i et tidsrum svarende til leveringshindringens varighed. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Ramudden påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 12 uger efter den fastsatte leveringstid.
 

Betaling

Hos Ramudden kan du handle både som erhvervs- og privatkunde. Som erhvervskunde med et CVR-nummer tilbyder vi, at du kan søge om at få oprettet en konto med handel på kredit. Dette gør du ved at markere "B2B konto", når du er inde og oprette din profil i shoppen. Du modtager herefter en mail med de brugerinfo, du skal bruge til at logge dig ind med.
Alle priser i shoppen er angivet i danske kroner, leveret ab fabrik og ekskl. moms (25%), hvor ikke andet er angivet. Du kan til enhver tid se, hvor stor en andel af det samlede beløb momsen udgør, ved at kigge i kurven. Priserne er altid de på leveringsdagen gældende. Der tages forbehold for afgifts- og valutaændringer.
 
Der er flere betalingsmuligheder, når du handler i vores shop:
  • Kreditkort - Vi tilbyder betaling med en lang række danske og internationalt anerkendte kreditkort
  • Bankoverførsel - Du kan vælge at overføre beløbet til vores pengeinstitut med angivelse af ordrenummer. Betaling trækkes i det øjeblik ordren ekspederes.
  • Konto med kredit - Erhvervskunder med CVR-nummer kan som nævnt søge om at få oprettet en konto med køb på kredit. I dette tilfælde fremsendes en faktura på det fulde beløb efterfølgende.
Vælger du at betale med kreditkort, er du, ved køb i vores shop, naturligvis sikret mod misbrug. Alle dine kortoplysninger krypteres med SSL (Secure Socket Layer), så det kun er PBS, der kan læse dem. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Ramudden og der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. Betaling  for erhvervskunder med kredit skal ske i løbet af 14 dage netto fra fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Ramudden kan tilbageholde leverancen indtil fuld betaling er erlagt. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges rentegebyr på 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som selskabet ikke har anerkendt.Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Ramudden ikke forpligtet til yderligere levering.
Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Varer, som ikke rettidig aftages og betales af køber, kan Ramudden efter valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger samt rentegebyr som forannævnt indtil betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

card.png

 

Ejendomsforbehold m.v.

Det leverede forbliver Ramuddens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Ramudden berettiget til at tage det solgte tilbage uden dom i overensstemmelse med de herom gældende regler.
Ethvert projekt / forslag og enhver tegning/teknisk specifikation / softwarerettighed forbliver Ramuddens ejendom og må ikke uden Ramudden samtykke helt eller delvist kopieres, reproduceres, offentliggøres eller videregives til tredjemand. Tegninger/tekniske specifikationer til brug ved installation og ibrugtagning forbliver købers ejendom.

Fortrydelsesret

I private forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet og efterfølgende bliver fragtet til forbrugeren har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Skulle købet fortrydes inden for 14 dage tilbagebetaler vi hele varekøbsbeløbet. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Du har 14 dages fortrydelsesret og du skal i denne periode give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på mail@AVS-Vejsikring.dk 
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Ved nægtet modtagelse modregnes returfragten det beløb der tilbagebetales. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur, må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Returadressen er følgende:
Ramudden A/S
Finervej 7
4621 Gadstrup

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos os. Beløbet for varerne vil som udgangspunkt blive indsat på det betalingskort der blev benyttet ved bestillingen. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget.
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle vare betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Reklamationer

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at foretage en nøje undersøgelse af det modtagne og forvisse sig om, at det svarer til det, der er købt, og at det er fejlfrit. Fejl og mangler, som køber opdager ved denne undersøgelse, skal straks og senest 8 dage efter varens modtagelse meddeles Ramudden skriftligt, såfremt køber ønsker at gøre mangels beføjelser gældende. Om fejl og mangler, der opdages senere, skal der straks og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejlen viser sig, gives skriftlig meddelelse til Ramudden. Under alle omstændigheder er Ramudden ansvarsfri for fejl og mangler, der viser sig mere end 12 måneder efter levering. Reklameres der ikke rettidigt, eller opdager køber fejl og mangler ved det købte efter 8 dage fra modtagelsen, som burde have været opdaget under den førnævnte undersøgelse, fortaber køber sin ret til at gøre sine mangelbeføjelser gældende.I tilfælde af rettidig reklamation over en af Ramudden anerkendt mangel har Ramudden ret til at foretage om levering, og køber kan ikke kræve erstatning i øvrigt.
Ramudden hæfter ikke for transportskader. Reklamationer angående transportskader skal ske direkte til transportselskabet, der er ansvarlig for transporten.

Garanti

Varer, der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres hurtigst muligt inden for normal arbejdstid eller ombyttes uden beregning inden for 12 måneder, dog 24 måneder ved forbruger køb, når de sendes franko til Ramudden. Garantiperioden regnes fra leveringstidspunktet.De med reparationen eller ombytningen forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering, afholdes af køber. Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelse.
For indkøbte dele, som udgør en del af Ramuddena  leverance, påtager Ramudden sig kun ansvar i samme omfang som Ramuddens  leverandør.

Ansvar

Ramudden påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, der måtte være følge af leverede produkters svigten, uanset årsagen, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl.
Eventuelle videregående ansvar som følge af ukorrekt eller ulovlig anvendelse af leverede produkter er Ramudden uvedkommende.

Ansvar for materiellets skadevoldelse (produktansvar)

Ramudden er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Ramudden eller andre, som Ramudden har ansvaret for.
Ramudden er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens eller dennes kundes besiddelse. Ramudden er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. Ramuddens  erstatningsansvar er begrænset til kr. 1 millioner pr. skadestilfælde. Ved skadestilfælde forstås samtlige beskadigelser, der skyldes samme fejl eller forsømmelse.Ramudden er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning, Ramudden måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Ramudden skadesløs i samme omfang, som Ramuddens  ansvar er begrænset efter de 3 forudgående stykker.
Disse begrænsninger i Ramuddens  ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Ramudden og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Tvister / værneting

Denne aftale er underlagt dansk lov og tvister skal afgøres af danske domstole efter retsplejelovens regler herom.

Særlige betingelser

Hvis en domstol finder, at nogen del af denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, påvirker det ikke resten af aftalen. Ramudden kan lade en kompetent tredjemand udføre sine forpligtelser. Derudover kan ingen af parterne overdrage eller overføre nogen forpligtelser eller rettigheder til andre.

Fortrolighedspolitik

Ramudden forstår og respektere vigtigheden af privatliv på internettet.Ramudden vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Ramudden vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Lejemålets begyndelse og ophør

Lejemålet begynder den dag, hvor det lejede forlader ejerens depot. Lejemålet ophører den dag, hvor det lejede er ejeren i hænde på dennes depot eller et mellem parterne særskilt aftalt sted.

Montering/Opstilling m.m.

Den tid, der af ejeren anvendes til opstilling, nedtagning, montering m.m. af det lejede, betales særskilt af lejeren efter udlejerens timesatser, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

Ejendomsforbehold m.m.

Ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejeren. Lejeren er ikke berettiget til uden ejerens samtykke at flytte det lejede fra leveringsstedet. Det lejede må ikke på nogen måde ændres eller omdannes uden udlejerens skriftlige samtykke.

Betalingsbetingelser/Morarenter

Betalingsbetingelserne er 20 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges en morarente på 2% pr. påbegyndt måned.

Reklamation

Såfremt lejeren er af den opfattelse, at det lejede er leveret i defekt eller beskadiget stand, påhviler det ham øjeblikkeligt og senest 24 timer efter leveringen at give meddelelse herom til udlejeren.

Vedligeholdelse/Driftsforstyrrelser

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde det lejede, således at det ikke forringes udover, hvad der er en følge af sædvanligt slid og ælde. Lejeren er ikke berettiget til at reparere eller på anden måde udbedre det lejede, med mindre han modtager udlejerens skriftlige samtykke hertil. Når levering er sket, har lejeren ansvaret for det lejede, således at lejeren er erstatningsansvarlig overfor udlejeren, såfremt det lejede bliver beskadiget eller bortkommer. Såfremt der sker skader på det lejede, eller det lejede i lejeperioden ophører med at fungere efter hensigten, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren.

Besigtigelsesadgang

Lejeren skal give udlejeren adgang til at inspicere, reparere eller udskifte det lejede. Såfremt der foreligger funktionsfejl, som ikke umiddelbart kan udbedres, er udlejeren berettiget til at udskifte materiellet med et andet af samme type og samme stand. Er en sådan udskiftning ikke mulig, ophører lejemålet fra den dag, hvor funktionsfejlen indtraf, og lejeren vil ikke kunne gøre et erstatningskrav gældende overfor udlejeren som følge af, at materiellet ikke længere er funktionsdygtigt.

Fremleje

Lejeren er ikke berettiget til at fremleje det lejede.

Forsinkelse

Udlejeren vil bestræbe sig på at levere det lejede på det aftalte tidspunkt. Såfremt udlejeren ikke leverer det lejede rettidigt, er lejeren ikke berettiget til at kræve erstatning for et af forsinkelsen følgende tab.

Ansvar og forsikringsdækning

Udlejeren fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skade, der måtte hidrøre fra materiellets drift og opstilling, herunder ansvar for skader på personer eller fast ejendom og løsøre. Lejeren opfordres derfor til at tegne de fornødne forsikringer til afdækning af disse risici, herunder for det lejedes beskadigelse eller bortkomst som følge af tyveri m.m.

Værneting

Denne aftale er underlagt dansk lov og tvister skal afgøres af danske domstole efter retsplejelovens regler herom.